1 Ιουνίου 2011

Περισσότερη δουλειά, χαµηλότεροι μισθοί.Ισοπεδώστε τα όλα!




Μεγαλύτερη ευελιξία στα ωράρια εργασίας αλλά και χαµηλότερους µισθούς για νέους περιλαµβάνουν τα τρία (νέα) µέτρα για τις εργασιακές σχέσεις που επιβάλλει η τρόικα και «κλείδωσαν» χθες κατά τις... συναντήσεις που είχε η υπουργός Εργασίας Λούκα Κατσέλη µε εκπροσώπους της τρόικας.

Τα τρία µέτρα τα οποία θα ενταχθούν (µαζί µε τις ανατροπές σε συντάξεις, εφάπαξ καιεπιδόµατα) στο Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα προβλέπουν τα εξής:



1. Να προβλεφθούν νοµοθετικά χαµηλότεροι µισθοί για τους νέους ηλικίας έως 25 ετών που θα προσλαµβάνονται µε σύµβαση ορισµένου χρόνου για την απόκτηση εργασιακής εµπειρίας, ακόµηκαι µε µπλοκάκι. H νοµοθετική ρύθµιση που θαπροωθηθεί θαδίνει τη δυνατότητα υπογραφής «συµβάσεων επαγγελµατικής εµπειρίας» στις επιχειρήσεις όχι µόνο για ανειδίκευτους νέους (όπως προέβλεψε ο νόµος Λοβέρδου, ορίζοντας αµοιβή στο 80% του κατώτατου µισθού της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας) αλλά και για τους νέους µε µια αρχική εξειδίκευση που είτε έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, είτε βρίσκονται στο στάδιο της απόκτησης πτυχίου, χωρίς υποχρεωτικάνα έχουνεγγραφεί στον ΟΑΕ∆ ως άνεργοι.

2. Να εφαρµοστεί το ελαστικό ωράριο (µε ανώτατο όριο το 10ωρο ηµερησίως) αντί της υπερεργασίας και της υπερωριακής απασχόλησης σε επιχειρησιακό επίπεδο, που προέβλεψε ο Ν. 3846/10 (του Α.Λοβέρδου), αλλά µε λιγότερεςγραφειοκρατικές διαδικασίες: Ναγίνεται µε διευθυντικό δικαίωµαη αυξο µείωση των ωραρίων εργασίας σε 6µηνη βάση (αντί 4µηνης) ή και µε βάση τις 300 ηµέρες εργασίας (κατά το εργασιακό και όχι το ηµερολογιακό έτος).

3. Να διευρυνθείη χρήση συµβάσεων ορισµένου χρόνου µε την παροχή δυνατότηταςγια περισσότερες ανανεώσεις(3 αντί των2 σήµερα καιχωρίς τους περιοριστικούς όρους που προβλέπει το Π.∆.

81) αλλά και για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα (3 χρόνια αντί των 2). Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι η µείωση των δαπανών για την εργασία και η περαιτέρω ανάπτυξη του φάσµατος των ευελιξιών, όπως η διευκόλυνση των απολύσεων, η επέκταση των ευέλικτων µορφών εργασίας, η µεγαλύτερη ευελιξία των ωραρίων, του συστήµατος των συλλογικών συµβάσεων καιτης διαµόρφωσης των µισθών είναι ορισµένα από τα µέτρα που εφαρµόζονται µε αποτέλεσµα τηνπλήρη απορρύθµιση και επέκταση της επισφάλειας και ανασφάλειας των συνθηκών και των όρων απασχόλησης της µισθωτής εργασίας.

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΩΣ 50%. Επισηµαίνεται ότικαι τα νέα στοιχείατου ΣΕΠΕ (Επιθεωρητές Εργασίας) για το 2011 δείχνουν ότι οι µετατροπές των συµβάσεων από πλήρους απασχόλησης σε συµβάσεις µερικής και «εκ περιτροπής» εργασίας οδηγούν σε µείωση έως 50% στους µισθούς των εργαζοµένων. Ετσι, µέσω των ατοµικών συµβάσεωνεργασίας (4 στις 10 συµβάσειςείναι µε µερική απασχόληση και εκ περιτροπής εργασία) έχουν οδηγήσει στο σπάσιµο του κατώτατου ορίου της ΕΓΣΣΕ των 740 ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό ότι γιατην 4ωρη εργασία (που κυριαρχεί σε ποσοστό 61,33%µεταξύ των συµβάσεων µερικής απασχόλησης) ο µέσοςµισθός είναι 457,67 ευρώ, για την 3ωρηαπασχόληση 356,07 ευρώ και για τη δίωρη 253,38 ευρώ.Ο µέσος µισθός για τις συµβάσεις 5ωρης εργασίας έφτασε τα 544,27 ευρώ.
Υπογραφή δύο επιχειρησιακών συµβάσεων µε 10% µείωση µισθού

∆ύο νέες ειδικές επιχειρησιακές συµβάσεις µε µειώσειςµισθών κατά 10% τέθηκαν σε ισχύ, όταν ο ένας στους δύο εργοδότες καθυστερεί την καταβολή δεδουλευµένων αποδοχών.

Ειδικότερα το Συµβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΚΕΕΕ) γνωµοδότησε για την:

1. Κατάρτιση της ειδικής επιχειρησιακής συλλογικής σύµβασης εργασίας η οποία προβλέπει µείωση των βασικών µηνιαίων µισθών των υπαλλήλων γραφείου, τεχνικών και γεωπόνων της Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών (ΕΑΣ) Αµυνταίου στο ποσό των 745 ευρώ, προσαυξηµένο µε τα επιδόµατα προϋπηρεσίας και οικογενειακής κατάστασης, σύµφωνα µε την Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) και τα βασικά ηµεροµίσθια των εργατών σε 33,50 ευρώ µε τις αντίστοιχες προσαυξήσεις. Οι αποκλίσεις των βασικών µισθών και ηµεροµισθίων δεν µπορούν να είναι κατώτερες από τα όρια της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας. Τα επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα θα καταβάλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΕΓΣΣΕ. Οι άδειες και το επίδοµα αδείας θα χορηγούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΕΓΣΣΕ.

2. Κατάρτιση της ειδικής επιχειρησιακής συλλογικής σύµβασης εργασίας η οποίαπροβλέπει µείωση αποδοχών του προσωπικού τού εργοστασίου Ορεστιάδας της επιχείρησης µε την επωνυµία «Θράκων Κονιάµατα Θράκης ΑΕΒΕ» κατάποσοστό που αντιστοιχεί σε 100ευρώ µηνιαίως στις καθαρές αποδοχές σε σχέση µε τα οριζόµενα στην ΕΓΣΣΕ ετών 2010-2011-2012, προσαρµοζόµενο όµως στο αντιστοιχούν σε αυτότο ποσό επί των µεικτών αποδοχώνκαι πάντα µε την αυτονόητη προϋπόθεση της απαγόρευσης µείωσης κάτω από το όριο της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας. Οι µειώσεις θαισχύσουν για χρονικό διάστηµαενός (1) έτους από την ηµέρα κατάθεσης της ειδικής επιχειρησιακής συλλογικής σύµβασης στην αρµόδια υπηρεσία.


πηγή: TANEA

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...